Kas ir zemesgrāmata

Zemesgrāmatu likuma 1. pants skan šādi: „Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta.”

Zemesgrāmatas iekārto katrai Latvijas administratīvajai teritorijai vai, ja, tā sadalīta, sīkāk novados, katrai teritoriālajai iedalījuma vienībai. Tādējādi zemesgrāmatas kārto rajonu vai pilsētu tiesu zemesgrāmatu nodaļas, un tajās tiek ierakstīti visi teritorijā esošie īpašumi. Šis process nozīmē, ka tiek nostiprinātas īpašumtiesības. Zemesgrāmatas sastāv no nodalījumiem jeb folijiem, un katram nekustamajam īpašumam atklāj jaunu nodalījumu. Zemesgrāmatas nodalījumi ir sastiprināti sējumā, tādējādi mēs uzskatāmi varam iztēloties, reālās „grāmatas” pastāvēšanu, kurā ir ierakstīts mūsu nekustamais īpašums. Katram zemesgrāmatas nodalījumam piešķir numuru, ko sauc par zemesgrāmatas numuru. Nodalījumos tiek ierakstīti arī kadastra numuri, ko nekustamajam īpašumam piešķir Valsts zemes dienests.

Katram nodalījumam ir četras daļas, kuras satur ziņas par nekustamo īpašumu, tā saimnieku (īpašnieku), nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem (ja īpašums vai tā daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā, aizsargājamā kultūrvēsturiskā vai dabas teritorijā, ja tas ir apgrūtināts ar servitūtu – ierobežotu piekļuvi – vai citiem apgrūtinājumiem, kas neļauj pilnībā izmantot pieeju nekustamajam īpašumam) un parādiem. Zemesgrāmatas nodalījumi ziņo gan par zemes platību, gan laika gaitā pievienotajiem vai atdalītajiem zemes gabaliem, gan īpašnieka mantiskajām attiecībām laulībā (vai manta ar laulāto tiek dalīta, vai šķirta), par mantojumiem un ķīlas tiesībām. Zemesgrāmata satur atzīmes par īpašnieka maksātnespēju, ja tāda radusies, kreditorus, ja īpašums ir ieķīlāts, līgumsodus, procentu lielumu un samaksas termiņu. Par to vairāk variet jautāt grāmatvedim vai konsultantam, kurš specializējās juridiskos jautājumos.

Zemesgrāmatas neizsniedz ārpus Zemesgrāmatu nodaļas telpām, taču tajās var ieskatīties ikviens, kā arī pieprasīt norakstus vai apliecības. Īpašumu tiesību reģistrācija saistīta ar valsts nodevu. Lai nostiprinātu ierakstus zemesgrāmatā un saņemtu zemesgrāmatas apliecību, kas ir pierādījums īpašuma tiesībām, ir jādodas uz Zemesgrāmatu nodaļu, turklāt lieki nekavējoties pēc īpašuma iegūšanas. Tiesību nostiprināšana ir katra īpašnieka interesēs, lai īpašums legāli nonāktu viņa rīcībā. Pēc tam ar to var rīkoties tālāk.